default logo

Generalforsamling


Du finder nuværende vedtægter på denne link

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2022 kl. 19:30 i Klubhusgården Kastanievej 18b, 3480 Fredensborg.

(Tag varmt tøj på, vi sidder udendørs.)

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (specificeret og underskrevet),
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.
 5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (lige år), Jørgen Holm er på valg – modtager genvalg for 1 år.
 7. Valg af næstformand (i ulige år), Jesper Scharff Ikke på valg valgt 2021
 8. Valg af kasserer (ulige år), Thomas Baltzersen Ikke på valg valgt 2021
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Dorte Nordholm Ikke på valg ,valgt 2021
  Brian Verner Johansen, ikke på valg, valgt 2021
  Jørgen Kragerup ikke på valg, valgt 2021
 10. Valg af to suppleanter (for et år)
  Anja Silva
  Joan Brochdorff,

 11. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
  Lillian Harboskov,
  Jørgen Stig Andersen, 
 12. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.
Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med en fuldmagt ud over sin egen.

Regnskab og budget kan rekvireres på mail til: info@fredensborgtennis.dk