default logo

Generalforsamling


Du finder nuværende vedtægter på denne link

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 21. juni 2021 kl. 19:30 i Klubhusgården Kastanievej 18b, 3480 Fredensborg

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, men pga. Covid 19 udsættes til 21. juni 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (specificeret og underskrevet),
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.
 5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (lige år), Jørgen Holm er ikke på valg – valgt 2020
 7. Valg af næstformand (i ulige år), Jesper Scharff modtager genvalg
 8. Valg af kasserer (ulige år), Thomas Baltzersen modtager genvalg
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  Martin Holsøe ønsker at udtræde på grund af manglende tid. Bestyrelsen foreslår Dorte Nordholm

Brian Verner Johansen, valgt 2019 er på valg og modtager genvalg.
Jørgen Kragerup, valgt 2019 er på valg og modtager genvalg

 1. Valg af to suppleanter (for et år)
  Bestyrelsen foreslår Anja Silva
  Nuværende: Joan Brochdorff, modtager genvalg
 2. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
  Lillian Harboskov, modtager genvalg
  Jørgen Stig Andersen, modtager genvalg
 3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.
Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med en fuldmagt ud over sin egen.

Regnskab og budget kan rekvireres på mail til: info@fredensborgtennis.dk