default logo

Generalforsamling


Du finder nuværende vedtægter på denne link

Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag den 10. marts 2024 kl. 10:00: i Fredensborg hallen mødelokale på første sal. 3480 Fredensborg.

NB! Der vil være kaffe og brød fra kl. 9:30. Det kræver dog tilmelding på mail: info@fredensborgtennis.dk senest den 8. marts
af hensyn til indkøb.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag (specificeret og underskrevet)
  5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand (lige år) Jørgen Holm, genvalgt
  7. Valg af næstformand (ulige år) 
  8. Valg af kasserer (ulige år) 
  9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
   Dorte Nordholm er ikke på valg
   Brian Verner Johansen er ikke på valg
   Jørgen Kragerup er på valg genvalgt
  10. Valg af to suppleanter (for et år)
   Anja Silva, er på valg og modtager genvalg
   Nyvalg: Thomas Hersind-Carlsen

  11. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
   Lillian Harboskov, modtager genvalg
   Jørgen Stig Andersen, modtager genvalg
  12. Eventuelt

   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.

Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med en fuldmagt ud over sin egen.

Regnskab og budget kan rekvireres på mail til: info@fredensborgtennis.dk

Pkt. 5

Forslag til kontingent 2024/2025:

Seniorkontingent uændret  kr. 1.175,00
Seniorer dagsmedlem uændret til kr. 795,00
Ungsenior/studerende uændret kr. 675,00
Juniorkontingent uændret kr. 675,00
Familiemedlemskab uændret kr. 2.850,00
Indmeldelsesgebyr kr. 0,0,-
Kontingent passiv medlemskab kr. 200

Vi ses
pbv. Jørgen Holm