default logo

Vedtægter

Printvenlig version download her

Vedtægter for Fredensborg Tennis Klub - FTK

                                                                                                                                                                                                   - Revideret 28.2.2008 & 2018

 • Klubbens navn er Fredensborg Tennisklub (FTK). Klubben er hjemmehørende i Fredensborg Kommune.

 • 2Klubben har af Fredensborg Kommune fået dispositionsret over tennisbanerne v/Fredensborg Hallen, Kastanievej 16B, 3480 Fredensborg.

Klubbens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer med hensyn til tennisspillets udøvelse. Dette skal gælde for alle aldersgrupper og for alle spillekategorier. Klubben er medlem af DIF og DTF, samt andre sammenslutninger, som klubben på generalforsamlingen måtte beslutte

 • 3
  Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer for så vidt pladsforholdene tillader det. Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside, hvor proceduren nærmere er beskrevet.

  § 4
  Overtrædelse af klubbens vedtægter og øvrige regler og normer kan medføre eksklusion, som besluttes af bestyrelsen. Enhver eksklusion kan indankes for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

  § 5
  Nye medlemmer
  , som indmeldes efter den 1. september skal betale nedsat kontingent for resten af aktivitetsåret, som går fra 1. maj til 30. april. Udmeldelse i løbet af indledt aktivitets år berettiger ikke til hverken hel eller delvis refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent. For at kunne deltage på en fast indendørsbane skal man i pågældende aktivitets år betale fuldt medlemskab.


  § 6
  Generalforsamlingen
  er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
  Generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel på følgende måde:

 

 1. Publicering på klubbens hjemmeside og ved mailservice.
 2. Ved annoncering i lokale aviser for Fredensborg området.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (specificeret og underskrevet)
 5. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af næstformand (ulige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af to suppleanter (for et år)
 11. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
 12. EventueltForslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Dette kan foregå på mail fra medlemsregisteret.
Alle medlemmer af klubben, der inden generalforsamlingen er fyldt 15 år, har personlig stemmeret, og afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med en fuldmagt ud over sin egen.
§7 
Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorpåtegnet

regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Stk. 5. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8
Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 6 medlemmer

Stk. 2. Formand og kasserer må ikke være samme person.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Stk. 5. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 6. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol/referat over bestyrelsens forhandlinger/ beslutninger.

Stk. 7. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og beslutninger træffes med simpelt flertal.
Stk. 8. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Stk. 10. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Stk. 11. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.
Stk. 12. Klubben tegnes af formanden og kasserer.

§9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen er pligtig inden 8 dage efter modtagelsen af en sådan skrivelse skriftlig at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal bilægges ovennævnte forslag.§10
Ændringer af klubbens love, salg og pantsætning af fast ejendom, kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer.
§11
Opløsning af klubben kan ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 75% af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for en nedlæggelse af klubben. Opnås et sådan flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til antal fremmødte.

Opløses klubben, tilfalder klubbens aktiver – såfremt sådanne foreligger – til idrætslige formål i Fredensborg, hvorom beslutning træffes på den afsluttende generalforsamling, subsidiært til Dansk Tennis Forbund.

                                                                 Vedtaget på generalforsamlingen den 20.02.2018

Underskrevet den.    21.02.2018